ساعت کاری واحد های تجاری

۱۰ صبح الی ۱۰ شب

ساعت کاری فودکورت

۱۰ صبح الی ۱۲ شب

ساعت کاری هایپر

۱۰ صبح الی ۱۱ شب