تهران – خیابان شهید باهنر (نیاوران) – خیابان جماران – نبش برادران سبزی

021-22839707

9:00 الی 23:00

info@jam-center.com


پیام خود را ارسال کنید


موقعیت مکانی جم سنتر

اولین مرکز تخصصی مادر و کودک

ساعت کار: 23:۰۰ – ۰۰۹:۰

نشانی: تهران – خیابان شهید باهنر (نیاوران)  – خیابان جماران – نبش برادران سبزی 

شماره تماس: 02122839707